Trasy rowerowe

Raj dla rowerzystów

Roztocze to mekka dla rowerzystów, a Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica. To ważne miejsce na rowerowej mapie Polski zawdzięcza zarówno systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze jak też aktywności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa, które od 2003 roku zaprasza na rajdy rowerzystów z kraju i zagranicy.

Miłośnicy jednośladów tylko w samym Józefowie mają do dyspozycji 7 km doskonale przygotowanych dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie wyznaczonych tras i szlaków rowerowych. Wytyczono je przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo zakątki Roztocza. W Józefowie przy ul. Źródlanej znajduje się również tor do pump-trucku. Wraz z JKR, w ciągu 10 lat, w ponad 60. rajdach uczestniczyło ok. 6 tysięcy osób, amatorów i profesjonalistów. Stowarzyszenie proponuje bowiem eskapady o różnym stopniu trudności, dbając jednocześnie o ich atrakcyjność i bezpieczeństwo rowerzystów.

SZLAKI GŁÓWNE

Przez gminę Józefów przebiegają 3 szlaki rowerowe: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, transgraniczny - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza i  Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego oraz 2 trasy rowerowe obejmujące zasięgiem 6 gmin Roztocza Środkowego: Józefów, Łukową, Susiec, Krasnobród, Zwierzyniec i Tereszpol; są to:  Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu  oraz biegnąca od Zwierzyńca do Górecka Starego Trasa Rowerowa do Florianki.

Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej
długość trasy 77 km, w tym 60 km drogą asfaltową, 10,5 drogą leśną oraz 6,5 km o nawierzchni szuter lub kliniec.

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na RoztoczuTrasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego, które jest regionem pagórkowatym, pokrytym "wstążeczkami" pól i lasami. W części południowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami Szum, Nepryszka i Sopot. Trasa rowerowa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na odcinku od Józefowa do rezerwatu "Czartowe Pole" prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Józefów. Historia gospodarki leśnej na tym terenie ma ponad 400-letnią tradycję i związana jest ściśle z Ordynacją Zamojską do 1944 roku. Jest to zwarty kompleks leśny (fragment Puszczy Solskiej) leżący na płaskim terenie. Rzeźbę urozmaicają jedynie wydmy (głownie w postaci wałów) oraz mocno wcinające się w podłoże, przełomowe odcinki rzek wypływających z Roztocza. Przeważają tu siedliska boru świeżego i boru wilgotnego, rozwinięte na glebach bielicowych i słabo wykształconych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca ok. 90% powierzchni lasów. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje się duże ilości surowca drzewnego. W wyniku zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni ok. 100 ha posadzony zostaje nowy las. Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, objęte są ochroną rezerwatową. Należą do nich rezerwaty "Czartowe Pole" i "Szum" leżące na szlaku rowerowym. Szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, wiodąc poprzez malownicze wzniesienia i wsie Nowiny, Stanisławów, Szopowe i Majdan Kasztelański do Górecka Kościelnego. Dalej prowadzi do wsi Tarnowola, przecina rzekę Nepryszkę i poprzez las Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.
 

Ciekawe miejsca na trasie

Fryszarka - dawna osada w Puszczy Solskiej nad rzeką Sopot. Jej nazwa wywodzi się od "fryszerki"-pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.


Błótko - dawna osada leśna. Miejsce eksploatacji wapienia. W latach 1944-45 funkcjonował tu obóz , w którym NKWD więziło żołnierzy Armii Krajowej.


Rezerwat "Czartowe Pole" - to rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych odpornych na działanie wody. Dno doliny porastają lasy łęgowe, jedynie na małych wylesionych płatach znajdują się malownicze łąki. Zbocza dolin porasta wilgotny bór sosnowo-świerkowo-jodłowy, przechodzący ku wierzchowinie w bór jodłowy z domieszką sosny i świerka. Występuje tu wiele gatunków interesujących roślin. Rezerwat ciekawy krajobrazowo, z uwagi na ruiny XVIII wiecznej papierni. W rezerwacie jest ścieżka przyrodnicza o długości ok. 1 km(czas przejścia ok. 40 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.


Nowiny - malowniczo położona wieś w gminie Susiec, zmieniająca się obecnie ze wsi rolniczej w wieś o charakterze letniskowym. Odnotowana w kronikach już w 1823 roku jako miejscowość z ponad 400 mieszkańcami, głównie katolikami.


Rezerwat "Nowiny" - to wydzielony na 3,8 ha obszar torfowisk, położony w obniżeniach między wydmami, okresowo zalewany wodą. Na terenie porośniętym roślinnością bagienną i torfowiskową znajdują się między innymi stanowiska grzybienia płn. i rosiczek.


Majdan Sopocki - wieś letniskowa, powstała pod koniec XVII wieku, jako obozowisko drwali leśnych (dawniej tzw. "majdan") nad rzeką Sopot We wsi zachowała się klasycystyczna pounicka cerkiew z 1835 roku, która od 1919 roku do chwili obecnej pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej.


Źródło rzeki Sopot - pomnik przyrody nieożywionej, położony w Husinach na wysokości 293,5 m n.p.m. Jest to źródło podzboczowe, o wydajności około 72l/s, z którego woda wypływa w sposób pulsacyjny.


"Piekiełko" - pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień(348 m n.p.m.). Składają się na niego jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują one izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie. Rozsypane po wzgórzu skałki są według legendy pozostałościami po niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają to wzgórze za miejsce przeklęte, na którym o północy odbywają się sabaty czarownic. W czasie II wojny światowej wapienie były eksploatowane jako materiał do budowy dróg.


Stanisławów - wieś położona w jednym z obniżeń roztoczańskich. Zachowały się w niej ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Wśród zabudowań ciekawe okazałe drzewa i pozostałości starych, przydomowych sadów. W okolicy na trasie rowerowej znajduje się wspaniały punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską.


Górecko Stare - XV-wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Według rejestru poborowego z 1589 roku istniały tu: mały staw, sadzawka, mały młyn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w której wyrabiano smołę i dziegiedź. Podczas II wojny światowej (czerwiec 1943) Niemcy podjęli nieudaną próbę zastąpienia ludności miejscowej osadnikami ukraińskimi. W czerwcu 1944 roku wieś spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywaną partyzantom. W odległości 6 km znajduje się Florianka - osada leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego.


Górecko Kościelne - wieś zwana początkowo Hutą Górecką, założona przez rodzinę Górków
w 1582 roku. W 1593 roku przeszła wraz z Włością Szczebrzeską w posiadanie Zamoyskich. Warto zobaczyć drewniany kościół św. Stanisława - biskupa z XVIII wieku, wraz z dwoma kaplicami, wkomponowanymi wraz z drogą krzyżową w aleję pomnikowych dębów. Jedna z kaplic wyposażona w późnorenesansowy ołtarz z pierwszej połowy XVII wieku posiada ołtarz i ambonę w stylu rokokowym. Na pobliskim cmentarzu pomnik powstańców z 1863 roku, a także groby partyzantów z okresu II wojny światowej. Przy parafii istnieje dom noclegowy. Zwiedzanie kapliczek po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu(0...84)687 80 45.


Rezerwat "Szum" - utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych różnej twardości. Nie są one wysokie jednak wywołują charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane tu praczkami wykorzystywane były dawniej do prania ubrań. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las łęgowy i olszowy, stoki porasta bór jodłowy, przechodzący stopniowo w bór sosnowy. W runie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych. Istniejąca ścieżka przyrodnicza ma długość około 1,5 km (czas przejścia około 45 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.


Centralny szlak rowerowy Roztocza
długość 257 km


Centralny szlak rowerowy RoztoczaUznany przez "National Geografic" za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce. Biegnie wzdłuż osi Roztocza od Kraśnika do Lwowa. W polskiej części z Kraśnika do Hrebennego – 187 km, szlak prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsca tego regionu. Na jego trasie lub tuż obok znajduje się 5 parków krajobrazowych: Janowski, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Puszczy Solskiej iPołudniowo-Roztoczański, 2 parki narodowe – Roztoczański i Jaworowski, 11 rezerwatów przyrody oraz 6 użytków ekologicznych.

W granicach gminy Józefów szlak liczy 16 km i prowadzi: 4,5 km asfaltem przez wsie Górecko Stare i Brzeziny, po czym skręca w leśną drogę prowadzącą do kompleksu torfowiskowego "Jęzior", gdzie występuje wiele gatunków gadów, płazów, ptaków oraz rzadkich roślin. Za "Jęziorem", we wsi Borowina, szlak wraca na asfalt. 1 km dalej, już w Józefowie, uwagę przykuwają, z jednej strony – dolina rzeki Nepryszki, która tutaj bierze swój początek, a z drugiej – pomnikowe lipy. 200 m dalej warto wjechać na teren należący do Nadleśnictwa Józefów, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczna i "Izba przyrodnicza". W Józefowie szlak biegnie przez centrum miasta ulicami: Leśną, Bartoszewskiego, Górniczą i prowadzi do Hamerni, kierując się przez las drogą gruntową do wsi Nowiny, należącej już do gminy Susiec.


Trasa rowerowa do Florianki - długość trasy – 13 km.


Trasa rowerowa do FloriankiRozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, prowadzi obok stawów "Echo" gościńcem Florianieckim (teren RPN) do Górecka Starego przez Floriankę. Florianka to maleńki przysiółek – mieszka w nim zaledwie kilka osób, ale jest znana ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej i bydła białogrzbietego. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również informacja turystyczna) i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.


Rowerem, pieszo, samochodem...

... Można przemierzyć najnowszy szlak przygotowany dla turystów – "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego" (68 km).

Przy jego opracowywaniu starano się wyeksponować walory geologiczne wybranych miejsc, stąd na jego mapie znajdują się kamieniołomy w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim. Każdym z tych miejsc zostało wyposażone w tablice informacyjne, mapy i infrastrukturę umożliwiająca turyście krótki odpoczynek. W ramach szlaku powstały także pawilon geoturystyczny i baszta widokowa w Józefowie, platforma widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne "Nad Tanwią", "Czartowe Pole" i przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.


Green Velo przez Józefów

Green Velo przez JózefówW połowie listopada 2015 r. zakończono budowę w gminie Józefów szlaku rowerowego Green Velo, który liczy 2000 km  i obejmuje swym przebiegiem 5 województw: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Przebieg szlaku w naszej gminie przedstawia się następująco: od Florianki, przez Górecko Stare, Brzeziny, do drogi wojewódzkiej nr 853, wzdłuż której wybudowano odcinek asfaltowy o dł. 941 m. do zalewu wędkarskiego; można też  500 m przed skrzyżowaniem z ww. drogą wojewódzką skręcić w lewo do lasu, gdzie również wytyczono odcinek szlaku, utwardzając drogę leśną. Te dwa odcinki szlaku krzyżują się na grobli zalewu rekreacyjnego, która stanowi wybrukowaną drogę pieszo-rowerową. Dalej szlak biegnie ulicami: Słoneczną, Źródlaną, Leśną, Targową, Nową, Sosnową, Batalionów Chłopskich i od skrzyżowania z ul. 29 Marca do Hamerni wzdłuż drogi powiatowej nowo wybudowanym odcinkiem asfaltowym o dł. 3430 m.

Z Hamerni do Suśca szlak wytyczono po drodze powiatowej. Szlak oznakowany jest na całej długości pomarańczowymi, metalowymi tabliczkami z kolorowym logo szlaku na białym tle. Średnio, co 10 km na szlaku wybudowano Miejsca Obsługi Rowerzystów, na które składają się wiaty z ławką i stołem, stojaki na rower, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Przy szlaku zorganizowano również Miejsca Przyjazne Rowerzystom, do których zalicza się: obiekty noclegowe, gastronomiczne, usługowe,  centra informacji turystycznej oraz atrakcje turystyczne.

W gminie Józefów certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom otrzymały 3 podmioty: Spółdzielnia Socjalna "Centrum Turystyki Roztocze", która zarządza Stanicą Wędkarską i Schroniskami – PTSM przy ul. Broniewskiego i przy SP w Józefowie, Ośrodek Wypoczynkowy "Roztocze" ul. Kościuszki 126 oraz kwatera agroturystyczna "Pod lipami" w Siedliskach 33.


WYCIECZKI "SKROJONE NA MIARĘ"

Rynek w JózefowieZ Józefowa można wykonywać eskapady rowerowe, praktycznie w każdym kierunku. Proponowane trasy charakteryzują się niskim stopniem trudności, a pokonywanie ich może być wspaniałym doświadczeniem zarówno dla całych rodzin jak i samotników, szukających nowych wyzwań i wrażeń.

Ze względu na występowanie na trasie wycieczek odcinków dróg szutrowych, polnych, leśnych i wykonanych z klińca, zalecamy jazdę rowerem typu MTB lub trekking.

Odległości mierzono od rynku w Józefowie!

1. Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na RoztoczuJej atuty już znamy (zostały opisane wcześniej). Teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Długość trasy 77 km, w tym 60 km drogą asfaltową, 10,5 drogą leśną oraz 6,5 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Trasa ze względu na długość, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy i miejsca warte odwiedzenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat "Czartowe Pole", Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

 • 7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której "fryszowano", czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa,
 • 9 km – pomnik upamiętniający miejsce stacjonowania partyzanckiego oddziału radzieckiego dowodzonego przez Miszkę Tatara, który zginął w 1943 r. w bitwie o Józefów,
 • 11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami,
 • 18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece "Tanew"; wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,
 • 26,5 km – Błótko, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy "władzy ludowej",
 • 28 km – rezerwat "Czartowe Pole", utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogatą roślinnością. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r.,
 • 33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim; zbiornik o powierzchni 16 ha tworzą  spiętrzone wody rzeki Sopot, (wokół noclegi i gastronomia),
 • 38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach,
 • 40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu "Kamień" nazywany "Piekiełkiem", na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu,
 • 51 km – góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski,
 • 58 km – rezerwat "Szum", utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową  Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną,
 • 59 km – Górecko Kościelne, śródleśna wieś założona w 1582 r. z modrzewiowym kościołem z 1767 r., muzeum parafialnym i kapliczką na wodzie, do której prowadzi aleja pomnikowych dębów.

2. Śladami Ordynacji Zamojskiej

Śladami Ordynacji ZamojskiejDługość wycieczki 47 km, w tym: 35,5 drogą asfaltową, 9 km o nawierzchni szuter lub kliniec, 2,5 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą. Trasa łatwa, z wyjątkiem wyczerpującego 1,5 km podjazdu z Soch do Szozd. Sugerowany kierunek jazdy i miejscowości lub interesujące miejsca po drodze do zobaczenia: Józefów, Brzeziny,  Górecko Kościelne, Górecko Stare, Florianka, Zwierzyniec, Sochy, Szozdy, Tereszpol, Brzeziny, Borowina, Józefów. Na wycieczkę wyruszamy ul. Kościuszki drogą wojewódzką nr 853 w kierunku Biłgoraja. Tuż za rondem wjeżdżamy na drogę rowerową. Po 500 m, za parkingiem przy zalewie wędkarskim, jedziemy asfaltem na wprost. Wiedzie tędy Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, którym przejedziemy 4,5 km, do końca miejscowości Brzeziny, by tam skręcić w lewo. Dalej kierujemy się na Górecko Kościelne (2,4 km) Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Tą trasą  jedziemy do Górecka Starego (5,5 km), dalej korzystamy z Trasy rowerowej do Florianki (13 km znaki żółte – pokrywa się z Green Velo), pokonując ją w całości. W drodze powrotnej ze Zwierzyńca kierujemy się Centralnym  Szlakiem Rowerowym Roztocza (23 km, znaki czerwone).

Do najbardziej interesujących miejsc na trasie, wymienionych w kolejności wg oddalenia od punktu startu należą:

 • 8 km – Górecko Kościelne (opis – trasa nr 1),
 • 9 km – rezerwat "Szum" (opis – trasa nr 1),
 • 15 km – Florianka (opis – Trasa rowerowa do Florianki),
 • 21 km – stawy "Echo"; z platformy widokowej można podziwiać piekne widoki, albo spędzić trochę czasu na plażowaniu.
 • 22 km – Zwierzyniec, z XIX wiecznymi klasycystycznymi zabudowaniami Zarządu Ordynacji Zamojskiej, Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, barokowym kościołem na wodzie, browarem z 1806 r.,
 • 25 km – Sochy, wieś spacyfikowana 1.06.1943 r. przez hitlerowców, o tych tragicznych wydarzeniach informuje tablica usytuowana przy cmentarzu,
 • 44 km – torfowisko "Jęzior", stwierdzono tu występowanie 5 gatunków gadów, 8 gatunków płazów i kilkudziesięciu gatunków ptaków oraz wielu rzadkich okazów roślin.

3. Z dala od cywilizacji

Z dala od cywilizacjiProponowana wycieczka ma długość 49 km, w tym przez 28 km wiedzie drogą asfaltową, 12 km drogą szutrową, a 9 km drogami leśnymi i polnymi. Trasa łatwa z wyjątkiem 3 km odcinka w rezerwacie "Nad Tanwią". Ponad połowa szlaku wiedzie Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Pierwsze 18 km do Borowych Młynów pokonujemy "Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu", dalej, 8 km do "szumów" w rezerwacie "Nad Tanwią", łącznikowym szlakiem rowerowym (znaki niebieskie) i 3 km "Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego". Tą samą trasą jedziemy z "szumów" do Suśca, po czym w Suścu skręcamy w lewo na "Centralny szlak rowerowy Roztocza", którym dotrzemy do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

 • 7,7 km – Fryszarka (opis – trasa nr 1),
 • 9 km – pomnik (opis – trasa nr 1),
 • 11,7 km – pomnik (opis – trasa nr 1),
 • 18 km – parking przy moście w Borowych Młynach (opis – trasa nr 1),
 • 27 km –  "Kościółek" zwany też "Zamczyskiem" w rezerwacie "Nad Tanwią"; piaszczyste wzniesienie o stromych zboczach położone w "widłach" rzek Tanwi i Jelenia,
 • 29 km – szumy w rez. "Nad Tanwią"; na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady,
 • 33 km – Susiec, siedziba gminy, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,
 • 41 km – rezerwat torfowiskowy "Nowiny" utworzony w celu zachowania bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagien.

4. Nad zalew do Majdanu Sopockiego

Nad zalew do Majdanu SopockiegoNajłatwiejsza wycieczka o długości 25 km, w tym 17 km to droga asfaltowa, 3 km brukowana droga rowerowa, 5 km droga leśna. Pierwsze 8 km – w Józefowie ulicami: Bartoszewskiego, Górniczą, Batalionów Chłopskich do Hamerni, a później do Nowin, pokonujemy Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza, który w Nowinach na odcinku 500 m pokrywa się z Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Trasy rozdzielają się w miejscu zjazdu z drogi asfaltowej na ścieżkę, która z nasypu drogowego wiedzie ku dwóm mostkom na rzece Sopot. Ścieżka biegnie pod wiaduktem kolejowym wzdłuż wartko płynącej rzeki. Kolejne 1,5 km jedziemy leśną drogą, po prawej stronie mając dolinę rzeki Sopot. Z lasu wyjeżdżamy w Majdanie Sopockim, skręcamy w prawo i po 100 m lekko piaszczystej drogi docieramy do tamy na rzece Sopot, której spiętrzone wody tworzą zalew  rekreacyjny. Wokół znajdują się ośrodki wypoczynkowe, baza gastronomiczna i plaża. Kontynuujemy jazdę wracając do miejsca zjazdu w piaszczystą drogę, skręcamy w prawo i po 700 m, na skrzyżowaniu również skręcamy w prawo. Jedziemy 2 km przez Majdan Sopocki, dojeżdżamy do skrzyżowania z Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza, ponownie skręcamy w prawo i wracamy do Hamerni, po lewej stronie mijając rezerwat torfowiskowy Nowiny. W Hamerni kierujemy się na Siedliska, z których drogą rowerową dotrzemy do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

 • 8 km – urokliwe miejsce nad rzeką Sopot,
 • 10 km – zalew w Majdanie Sopockim (opis – trasa nr 1),
 • 13 km – rezerwat torfowiskowy "Nowiny" (opis – trasa nr 3).

5. Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej

Parkiem Krajobrazowym Puszczy SolskiejTrasa łatwa, ma 30 km. Przez 26 km wiedzie drogą asfaltową, a 4 km jedziemy nawierzchnią szutrową i typu kliniec. To propozycja dla osób, dla których przejechanie całej trasy nr 1 jest trudne do zrealizowania. 22 km wycieczki, od Józefowa do rezerwatu "Czartowe pole", pokrywa się z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Od rezerwatu jedziemy 2 km przez Hamernię i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo kierując się "Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza" do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

 • 7,7 km  – Fryszarka (opis – trasa nr 1),
 • 9 km – pomnik (opis – trasa nr 1),
 • 11,7 km – pomnik (opis – trasa nr 1),
 • 20,5 km – Błudek (opis – trasa nr 1),
 • 22 km – rezerwat "Czartowe Pole" (opis – trasa nr 1),
 • 22,3 km – stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów dla potrzeb dydaktycznych, udostępniana tylko dla grup, tel. 84-6878005.

6. Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego

Szlak geoturystyczny Roztocza ŚrodkowegoJego atuty już znamy (zostały opisane wcześniej). Teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 68 km trasy 44 km stanowi droga asfaltowa, 20 km droga leśna i gruntowa miejscami lekko piaszczysta, 4 km to nawierzchnia typu szuter lub tłuczeń. To propozycja wycieczki dla wymagających, nie tylko ze względu na długość, ale też wiele podjazdów i trudne miejscami odcinki terenowe. Proponujemy wyjazd z Józefowa ulicami Kościuszki i Leśną w kierunku Krasnobrodu, później Suśca.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

 • 0 km – pawilon geoturystyczny, mieści się przy rynku w Józefowie i pełni funkcję wystawienniczą. W boksach tematycznych są przedstawione walory przyrody nieożywionej Roztocza i eksponaty wykonane z miejscowego kamienia,
 • 0,8 km – ścieżka dydaktyczna i Izba przyrodnicza przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów,
 • 2,6 km – pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim,
 • 5,7 km – góra "Młynarka" (opis – trasa nr 1),
 • 9 km – sztolnie w Senderkach, podziemne wyrobiska po eksploatacji piaskowca wapnistego wykorzystywanego do wyrabiania kamieni młyńskich, browarnych i żarna. Sztolnie nie są udostępnione do zwiedzania,
 • 10,5 km – "Szkoła 69", szkoła z XIX w. zaadaptowana na pub w stylu angielskim. Są tu  organizowane koncerty znanych artystów, m.in. występował Ray Wilson z Genesis,
 • 20 km – zbiornik rekreacyjny w Krasnobrodzie o powierzchni 23 ha z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, plażą i bazą gastronomiczną,
 • 21 km – wieża widokowa i kamieniołom w Krasnobrodzie, gdzie w skałach można znaleźć pozostałości fauny i flory z ery Mezozoicznej (sprzed 60 mln lat),
 • 23 km – zespół klasztorny z XVII w.,
 • 35 km – wzgórze "Wapielnia" najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – 386 m n.p.m.,
 • 43 km – wieża widokowa,
 • 44 km – Susiec, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,
 • 49 km – szumy w rezerwacie "nad Tanwią" (opis – trasa nr 3),
 • 51 km – "Kościółek" (opis – trasa nr 3),
 • 59 km – platforma widokowa i kamieniołom k. Nowin, gdzie odsłaniają się kenozoiczne (sprzed 20 mln lat) masywne wapienie detrytyczne i drobnoziarniste organodetrytyczne,
 • 61 km – rezerwat "Czartowe Pole" (opis – trasa nr 1),
 • 61,3 km – stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów ( opis – trasa nr 5),  
 • 68 km – baszta widokowa i kamieniołom Babia Dolina w Józefowie. W skałach wapiennych sprzed 20 mln lat są widoczne studnie i kominy krasowe oraz muszle różnych gatunków małży.

O czym należy pamiętać.

Trasy rowerowe znakowane są w dwu kierunkach.
Trasy są dostępne o każdej porze roku, jednak w okresie zimy, wiosny i jesieni przejazd niektórymi odcinkami może być utrudniony ze względu na błoto i śnieg.
Szlaki rowerowe są tożsame z "drogami rowerowymi" w myśl "Prawa o ruchu drogowym".
Oznakowanie tras jest prowadzone w sposób ciągły.
Piesze szlaki turystyczne są udostępnione dla rowerzystów.
Obowiązuje zakaz poruszania się rowerami po ścieżkach poznawczych


Wycieczki "skrojone na miarę" opracował i opisał Robert Rabiega, zaś Włodzimierz Sierociuk nadał ostateczny kształt tekstowi. Autorem "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu", "Trasy rowerowej do Florianki" i "Centralnego szlaku rowerowego Roztocza" jest Tadeusz Grabowski.


Informacja turystyczna

Pawilon Geoturystyczny

Pawilon Geoturystyczny
26-460 Józefów
ul. Kościuszki 37a
tel. 84 687 96 69