W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Gmina Józefów otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 663 490,48 zł na realizację projektu pn. "ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW".

Eco Energia w Gminie JózefówPrzedmiotem wnioskowanego Projektu jest wykonanie kompletnych instalacji solarnych dla ogrzewania wody użytkowej na 478 budynkach prywatnych mieszkańców gminy Józefów oraz na 4 budynkach użyteczności publicznej w Józefowie (Szkoła Podstawowa, Miejski Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biblioteka Miejska) oraz na budynku Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce prowadzonym przez Powiat Biłgoraj, który jest partnerem projektu.

W ujęciu ilościowym realizacja Projektu rozkłada się następująco na poszczególne miejscowości:

 • Borowina – 16 instalacji,
 • Brzeziny - 28 instalacji,
 • Czarny Las - 3 instalacje,
 • Długi Kąt - 23 instalacji,
 • Górecko Kościelne - 11 instalacji,
 • Górecko Stare - 29 instalacji,
 • Górniki - 25 instalacji,
 • Górniki Stare - 1 instalacja,
 • Hamernia – 35 instalacji,
 • Józefów - 183 instalacji,
 • Majdan Kasztelański - 6 instalacji,
 • Majdan Nepryski – 34 instalacje,
 • Samsonówka  - 29 instalacji,
 • Siedliska – 19 instalacji,
 • Stanisławów – 17 instalacji
 • Szopowe – 14 instalacji
 • Tarnowola – 10 instalacji.

Ponadto Projekt obejmuje opracowanie serwisu internetowego promującego wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zawierającego informacje dotyczące Projektu. Serwis zawierał będzie m.in. moduły umożliwiające dokonywanie konsultacji on-line dot. zgłaszania przez użytkowników problemów z funkcjonowaniem instalacji, awarii lub drobnych remontów.

Ogólnym celem projektu jest poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Józefów poprzez wykorzystanie i promocję odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele bezpośrednie to:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

CEL 2: Redukcję zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.

CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE. Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w gminie Józefów zapewni następujące długoterminowe konsekwencje i korzyści:

 • bezpieczeństwo energetyczne gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych;
 • minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
 • poprzez podniesienie poziomu życia mieszkańców oszczędności przełożą się na konsumpcję;
 • przybliżenie się gminy do spełnienia ustawowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego głównie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z obiektów energetycznych w zakresie emisji pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO, z uwzględnieniem istniejących zanieczyszczeń emitowanych z innych źródeł energii konwencjonalnych;
 • całkowita eliminacja emisji w/w zanieczyszczeń z tytułu pozyskiwania C.W.U. w sytuacji, gdy jedynym źródłem będą kolektory słoneczne; podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Gmina Józefów w dniu 03.12.2013 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowalnych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Józefów, realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu ECO energia  w gminie Józefów.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "ELEKTRO-BUD" Przemysław Gawda. W dniu 20.01.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji technicznej na poszczególne instalacje.

Eco Energia w Gminie Józefów