Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023

Konsultacje społeczneNiniejszy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Program Rewitalizacji, na głównej stronie gminy Józefów (http://www.ejozefow.pl) oraz w BIPie w dniu 21 kwietnia 2017 r. r. Konsultacje prowadzone będą w dniach 21 – 28 kwietnia 2017 r. w następujących formach:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • zbierania uwag ustnych do protokołu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Józefowie.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej.

Załączniki:


GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE PROWADZONE W DNIACH 18-20 KWIETNIA 2017 r.

W związku z trwającym pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w głosowaniu na projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonego w dniach 06-14 kwietnia 2017 r. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych zostało łącznie 24 przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oddanie głosów na przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najważniejsze i najbardziej potrzebne w celu ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Jednocześnie informujemy, że w ramach głosowania można oddać swój głos na 1 przedsięwzięci. Swój głos mogą Państwo oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszonego w pod następującym linkiem:

Fundusze Europejskie

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO LPR DLA GMINY JÓZEFÓW NA LATA 2017-2023 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Uprzejmie informujemy, że nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, prowadzony w ramach opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Józefów na lat 2017-2023", został zakończony. W jego ramach zostało zgłoszonych 24 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których lista została zamieszczona poniżej. Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostaną umieszczone w LPR w ramach 2 list – Listy  nr 1- Podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub Listy nr 2 – Pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi przedsięwzięciami.

Załącznik:

Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Józefów na lata 2017-2023 Burmistrz Józefów zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Józefów na lata 2017-2023.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji (poniżej przedstawiono diagnozę problemów oraz lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji) oraz wypełniać cele i kierunki działań LPR (poniżej cele i kierunki interwencji LPR).

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego. Załącznik nr 1 do Karty projektów zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do LPR mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

Wypełnione Karty przedsięwzięć można składać:

  • Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów,
  • Bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego,
  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania kart:

  • W terminie od dnia 6 kwietnia 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
  • Decydująca dla zachowania powyższych terminów jest data wpływu karty do Urzędu Miejskiego lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

Załączniki:


Raport ze spotkania informacyjno-warsztatowego

PDFRaport ze spotkania informacyjno-warsztatowego w sprawie Diagnozy Obszaru Gminy Jozefów.


Mieszkańcy Gminy Józefów

Przedstawiamy Państwu diagnozę obszaru gminy służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy.

Załączone dokumenty:


Szanowni Państwo,

AnkietaW związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2016-2023 Burmistrz Józefowa informuje, że w dniach 3 do 17 października 2016 r. na ternie Gminy Józefów przeprowadzone zostanie badania ankietowe (termin został przedłużony do 26 października - środa) w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 6. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.ejozefow.pl w zakładce Program Rewitalizacji.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie, który zgodnie z wytycznymi może objąć maksymalnie 20% powierzchni i 30% mieszkańców gminy. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Ankieta jest również dostępna w wersji online:

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankiety do wydrukowania: