Gmina Józefów zajmuje powierzchnię 126 km2, którą zamieszkuje 6884 mieszkańców (stan na 2019 r.). Położona jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego i sąsiaduje: od północy z gminami Zwierzyniec i Krasnobród, od wschodu z gminą Susiec, od zachodu z gminami Tereszpol i Aleksandrów oraz od południa z gminą Łukowa. Siedzibą gminy jest miasto Józefów 2523 - stan na 31.12.2019 r. mieszkańców, leżący w jej centralnej części. Józefów znajduje się:

 1800 km od Brukseli
300 km od Warszawy i Krakowa
125 km od Lublina
40 km od Zamościa
30 km od Biłgoraja
28 km od Tomaszowa Lubelskiego
18 km od Zwierzyńca
15 km od Krasnobrodu i Suśca

Położenie Gminy Józefów

Krajobraz i walory środowiska przyrodniczego

Józefów z lotu ptakaOtulina Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego jej południowa część leży w obrębie gminy Józefów, obok roli ochronnej otulina parku ma wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jest to teren nizinny, miejscami zabagniony. Tereny torfowe porastają lasy i zarośla łozowe. Dna dolin porastają lasy łęgowe i olsowe. W wyższych partiach dolin przeważa bór sosnowy. Na terenie otuliny wzdłuż rzeki Szum ciągnie się rezerwat Szum. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej zajmuje ok. 4400 ha powierzchni na terenie gminy Józefów. Zajmuje kompleksy leśne będące własnością Nadleśnictwa Józefów oraz właścicieli prywatnych wsi Tarnowola, Józefów i Pardysówki. Park obejmuje ochroną rezerwaty: "Czartowe Pole", "Nad Sopotem" i "Bukowy Las" oraz zwarte bory sosnowe, krawędź południowo-zachodnią Roztocza, kompleks wydm śródlądowych, licznych małych wodospadów na rzekach Sopot, Tanew, Jeleń zwanych "szumami", stanowiska i skupiska chronionych roślin oraz ostoi rzadkich ptaków i zwierząt. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy część otuliny parku znajduje się na terenach należących do gminy. Obejmuje tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo oraz obszary o walorach kulturowo-historycznych. Kompleksy leśne zajmują około 60 % powierzchni parku. Na obszarach położonych wyżej dominuje las bukowy typu karpackiego. W obniżeniach terenu przeważają bory mieszane i bagienne.
Na terenie gminy Józefów znajdują się 2 rezerwaty przyrody. Są to:

Rezerwat 1. Rezerwat krajobrazowy "Czartowe Pole" utworzony w 1958 roku w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Sopot. Rezerwat obejmuje krawędź i dolinę rzeki, zajmuje około 80,75 ha powierzchni, z czego prawie 27 ha podlega ścisłej ochronie. Rezerwat charakteryzuje się występowaniem licznych meandrów i starorzeczy rzeki Sopot oraz przepięknymi, nieregularnymi wodospadami, najwyższy z nich mierzy ponad 1,5 m. W rezerwacie występują rzadkie gatunki flory i fauny.

Rezerwat 2. Rezerwat krajobrazowo-leśny "Szum" utworzony w 1958 roku w celu ochrony krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Szum. Rezerwat położony jest pomiędzy Góreckiem Kościelnym a Góreckiem Starym, ciągnie się wzdłuż rzeki Szum. Powierzchnia rezerwatu wynosi 18,17 ha. W Górecku Kościelnym znajduje się aleja starych dębów o obwodach od 420 do 740 cm. Na terenie rezerwatu występują jedyne w Polsce stanowisko pluskwiaka. Występują rzadkie gatunki roślin chronionych. Dno doliny pokrywa las łęgowy i olsowy. W wyższych partiach występuje bór sosnowy. Lasy rozmieszczone są na terenie gminy równomiernie i zajmują powierzchnię 70 km2, co stanowi 56,4 % ogólnej powierzchni gminy. Kompleksy leśne znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Józefów. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedliskowym, z przewagą siedlisk borowych i dominacją boru świeżego. Panującym gatunkiem jest sosna, wzbogacona przez dąb, brzozę, świerk i jodłę. Formą ochrony zasobów przyrodniczych występujących na terenie gminy Józefów są pomniki przyrody, które znajdują się w:
  1. Hamerni (lipa drobnolistna, topola osika)
  2. Stanisławowie (lipa drobnolistna, grab pospolity
  3. Górecku Kościelnym (6 dębów szypułkowych objętych opieką konserwatorską, tzw. święte dęby rosnące na szlaku z Kościoła Parafialnego do Kapilczki na wodzie oraz 1 dąb szypułkowy na posesji prywatnej)
  4. Józefowie (11 lip drobnolistnych i 1 klon jawor)
  5. Samsonówce (52 lipy drobnolistne, 3 robinie pseudoakacje, 3 świerki pospolite).
Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka
Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka
Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka
Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka Józefów z lotu ptaka

Do obiektów krajoznawczych znajdujących się w okolicach Józefowa należą również:

  • Wzgórze "Kamień" pomnik przyrody -położone w sąsiedztwie Stanisławowa o wysokości 340 m n.p.m. z najpiękniejszą ze skałek o nazwie "Diabelski Kamień";
  • Wzgórze "Krzyżowa" Góra znajdujące się w pobliżu Hamerni i Nowin o wysokości 250 m n.p.m., będący pięknym miejscem widokowym na Roztoczę i Puszczę Solską
  • Wzgórze "Wysoka Góra" o wysokości 321 m n.p.m. i "Brzeźińska Góra" o wysokości 285 m n.p.m.
  • Gmina Józefów posiada nieskażone środowisko naturalne. Pod względem stanu czystości środowiska naturalnego zajmuje jedną z najwyższych pozycji w skali całego kraju. Na obszarze gminy Józefów nie stwierdzono obiektów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Więcej informacji o gminie Józefów zawiera: Raport o stanie gminy z  2020 r.