KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Józefów, której przedstawicielem jest Burmistrz Józefowa z siedzibą w Józefowie przy ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie pod numerem 84 68 78 133 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, realizacji zawartych umów oraz treści i celach zawartych w udzielonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
a. art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO1, art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;

  • obowiązki ciążące na administratorze;
  • umowy zawarte z kontrahentami;
  • zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych.

5. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy  muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie podpisanych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Informujemy ponadto, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby (art. 6, ust.1, lit a RODO1) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania obowiązku określonego w pkt. 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.