OZE w Gminie JózefówProjekt "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość projektu 3 295 251,86 zł, kwota dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych 2 564 266,30 zł.

W ramach projektu są do wykonania zadania: Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych – 219 szt. oraz zakup i montaż pieców c.o. opalanych biomasą – 50 szt.

Przetargi z 24 sierpnia oraz 14 października 2017 roku zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie prowadzony jest trzeci przetarg, 03.08.2018 jest zaplanowane otwarcie ofert.

Artykuły:

Logo