Nabór pensjonariuszy do Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie w projekcie pn. "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie"

Nabór pensjonariuszy do Rodzinnych Domów PomocyBurmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15.

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w których zakwaterowanie znajdzie 24 pensjonariuszy. RDP będą świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne dla uczestników projektu.

Poniżej w załącznikach znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, listę adresową, deklarację uczestnictwa oraz pozostałe formularze zgłoszeniowe.

Do pobrania:

Logo

Obsługa RDPProjekt "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość projektu 3 749 228,85 zł, dofinansowanie ze środków europejskich 3 182 532,02 zł co stanowi 84,88% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie przez partnerów społecznych w zakresie zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych. Rekrutacja chętnych (spełniających kryteria) do RDP przewidziana jest od września bieżącego roku.

Logo