W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której każda gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Burmistrz Józefowa informuje, że w najbliższych dniach do mieszkańców miasta i gminy Józefów zostaną dostarczone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Józefowie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele, zarządcy oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązane są złożyć do Urzędu Miejskiego w Józefowie wypełnioną deklarację w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

W deklaracji oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i określić czy odpady będą zbierane selektywnie. Jest to ważne, gdyż ma bezpośredni wpływ na wysokość opłaty.

Stawki opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 19 grudnia 2012 r.  i Uchwały Nr XXVI/184/13 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 14 lutego 2013 r. wynoszą:

  • 32 zł na miesiąc za odpady zbierane w sposób nieselektywny w wieloosobowym gospodarstwie domowym,
  • 16 zł na miesiąc za odpady zbierane w sposób nieselektywny w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 16 zł na miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny w wieloosobowym gospodarstwie domowym,
  • 8 zł na miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny w jednoosobowym gospodarstwie domowym.

Każdy kto zadeklaruje segregację otrzyma bezpłatnie worki w różnych kolorach na odpady segregowane: tworzywa sztuczne, szkło, papier i makulatura, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, metal. W pojemniki na odpady zmieszane zaopatrzy podmiot odbierający odpady.

Ponadto informuję, że gmina objęła systemem właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Deklaracje należy składać do dnia 31 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie przy ul. Kościuszki 37 w Biurze Obsługi Interesanta, gdzie można uzyskać wyjaśnienie i pomoc w wypełnieniu deklaracji lub wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów.

Załączniki: