Gospodarka odpadamiPodwyżka podyktowana jest niedoszacowaniem kosztów realizacji zadania odbioru odpadów o właścicieli nieruchomości przy pierwotnym ustaleniu stawki oraz podjętą uchwałą Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 4469) W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat to:

  • 36 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane)
  • 18 zł za odpady zbierane w sposób selektywny
  • 18 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny(niesegregowane)    w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • 9 zł za odpady zbierane w sposób selektywny w jednoosobowym gospodarstwie domowym

Formularze deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Józefowie, pok. Nr 3 lub na stronie internetowej urzędu – www.ejozefow.pl w zakładce gospodarka odpadami.

Burmistrz Józefowa
Roman Dziura

Załączniki: