Konsultacje w czasie koronawirusaW okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020 r. z późn. zm. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim prowadzone są zajęcia rewalidacyjne od 18 maja 2020 r., konsultacje dla uczniów kl. VIII od 25 maja 2020 r.od 01 czerwca 2020 r. dla pozostałych uczniów klas I-VII.

Spotkania dla chętnych uczniów odbywają się zgodnie z opracowanymi  przez dyrektora szkoły procedurami z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczy 2 uczniów, w konsultacjach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty wszyscy uczniowie kl. VIII a z klas I-VII około 20-25 uczniów.

Ponadto ósmoklasiści, ich rodzice oraz nauczyciele zostali zapoznani z warunkami przebiegu egzaminu , w tym z zasadami określonymi  w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się 16 czerwca 2020 r. z j. polskiego, 17 czerwca 2020 r. z matematyki a 18 czerwca 2020 r. z j. angielskiego.

Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 9.00.

Dyrektor szkoły
mgr Maria Rysztak

Załączniki: