Profilaktyka nadwagi i otyłościZachęcamy rodziców do udziału w projekcie: "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanego przez Stowarzyszenie "Klub XXI wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie:

  • badań diagnostycznych – celem badań będzie realizacja indywidualnych badań(wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony wskaźnik BMI oraz WHR. O wynikach poinformowani zostaną opiekunowie prawni uczniów. Badania prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.
  • zajęcia z edukacji zdrowotnej – realizacja poprzedzona badaniem ankietowym ex-ante. Test bada poziom wiedzy nt. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.
  • zajęcia z dietetyki – warsztaty dla wszystkich uczestników projektu. Tematyka: "Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia".

Uczeń u którego wykryto nadwagę/otyłość (40% GD) z opiekunem otrzyma indywidualną konsultację (1 spotkania - 45 min.) obejmująca m.in. wywiad rodzinny kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, w tym możliwość leczenia oraz inne sposoby postępowania.

  • zajęcia z psychologiem – zajęcia dla wszystkich uczestników uczestników projektu, w formie zajęć eduk. - warsztatowych (1 spotkanie - 45 min.) Tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania oraz czynniki psych. w procesie odżywiania.
  • zajęcia praktyczne rozwijające aktyw. ruchową - zajęcia mają na celu rozwijać aktywność fizyczną. Zostaną skierowane do wszystkich uczestników i będą prowadzone w grupach. Celem działania będzie praktyczna nauka ćwiczeń, które po zakończeniu programu, uczeń będzie mógł samodzielnie wykonywać. Zajęcia będą obejmowały 2 spotkania po 45 min.

Każdy uczestnik otrzyma skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychol. z przykładami do ćw. i opisem aktyw. fiz. wspomagających prawidłową wagę ciała oraz matę do ćwiczeń, skakankę, piłkę gimnastyczną  Na koniec zadania uczniowie i ich opiekunowie otrzymają ankiety do samodzielnego wypełnienia badające poziom satysfakcji.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują się na zgłoszenie swoich dzieci/podopiecznych do udziału w projekcie, proszeni są o wypełnienie dokumentów, które uczniowie przyniosą do domu oraz zapoznanie się z regulaminem. Wypełnioną dokumentacje rodzice składają osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 21 lutego 2020 r. Zgłoszenia poddane zostaną procesowi rekrutacji przez Organizatora (Klub XXI wieku) Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Do pobrania:

Dyrektor szkoły: Pani mgr Maria Rysztak
Koordynator projektu: Pani mgr Anna Gzryb