Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na IX Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję IX  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za rok 2018.
7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Józefów.
8. Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
8.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Józefów,
8.3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8.4. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Józefów na nieruchomość gruntowa stanowiącą własność wspólnoty gruntowej wsi Pardysówka,
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
8.6. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29  maja 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie",
8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie",
8.8. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
8.9. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
8.10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne