Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na VIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję VIII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego. Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art. 23 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
5. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Przyjęcie raportu o stanie gminy za rok 2018:
7.1 omówienie raportu przez Burmistrza Józefowa,
7.2 dyskusja,
7.3 udzielenie Burmistrzowi Józefowa wotum zaufania,
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Józefów za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa.
8.1 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
8.2 opinie stałych Komisji Rady,
8.3 uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.4 opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
8.5 dyskusja,
8.6 podjęcie uchwał:
8.6.1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok,
8.6.2 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za  20l8  rok.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
9.2. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Kajtek" w Józefowie oraz nadania statutu Klubu,
9.3 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy "Kajtek" w Józefowie oraz ustalenia maksymalnej stawki za wyżywienie,
9.4 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy Józefów,
9.5 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne