Przetarg na: Adaptację pomieszczeń przedszkola na Gminny Klub Dziecięcy "KAJTEK" w Józefowie


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Adaptację pomieszczeń przedszkola na Gminny Klub Dziecięcy "KAJTEK" w Józefowie.


Specyfikacja (SIWZ):

 
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 4 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 6 - Projekt budowlany.

PrzetargZałącznik nr 7 - STWiORB.

PrzetargZałącznik nr 8 - Przedmiar robót.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja o unieważnieniu postępowania.