Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Szlaki Turystyczne

Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego

 

Projekt pn. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego", którego realizacja wymaga nakładów w wysokości 1 247 693,49 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 821 723,65 zł.
 

W realizację projektu zaangażowane są: gminy: Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy.

Zobacz mapkę
Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. O atrakcyjności produktu świadczy m. in. fakt, że szlak przebiega przez trzy parki: dwa krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy i  dwa rezerwaty przyrody: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole".

Baszta widokowaMiejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone będą  małą infrastrukturą tj.:  tablicami informacyjnymi - 18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka - 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci - 55. Tablice informacyjne zawierać będą opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone będą mapy turystyczno-geologiczne.
 

Ponad to, wybudowane będą: Pawilon geoturystyczny i Baszta widokowa w Józefowie, platforma widokowa w kamieniołomach w Nowinach; przebudowane będą ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowana dla potrzeb dydaktycznych stodoła w Hamernii.

Szlak  będzie można pokonywać pieszo, rowerem i samochodem; kierunek szlaku  wytyczać będą słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu będzie monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny  
Każdy z partnerów będzie właścicielem nowopowstałej inwestycji. Wiąże się to z odpowiedzialnością za zakres rzeczowy realizowany na obszarze danego partnera.

   

Zakres rzeczowy poszczególnych partnerów:

Gmina Józefów:

 • adaptacja budynku archiwum Urzędu Miejskiego na Geoturystyczny Pawilon Wystawowy, w którym w trzech boksach tematycznych przedstawione będą walory przyrody nieożywionej Roztocza, przy pawilonie powstanie parking;
 • budowa przy kamieniołomie "Babia Dolina" baszty widokowej, z której będzie można oglądać panoramę Józefowa i kamieniołomu,
 • zakup: deszczochronu, 6 ławek, 3 tablic informacyjnych, 3 stojaków na rowery, 4 słupów kierunkowych, 10 koszy na śmieci, 18 tabliczek znamionowych,
 • zakup i instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz pawilonu,
 • opracowanie dokumentacji,
 • doziarnianie gruntu z profilowaniem i wyrównywaniem podłoża na odcinku 2 km.

Gmina Krasnobród:

 • wykonanie podejścia do baszty widokowej w krasnobrodzkim kamieniołomie,
 • zakup: deszczochronu, lunety obserwacyjnej, 2 tablic informacyjnych, 2 stołów, 4 ławek, 2 stojaków na rowery, 4 koszy na śmieci.

Gmina Susiec:

 • wykonanie platformy widokowej w kamieniołomie w Nowinach i podejścia do niej ze 100 mb barierek oraz parkingu, 
 • zakup: 2 deszczochronów, 4 tablic informacyjnych, 5 zestawów ławek i stołów, 4 stojaków na rowery, 4 słupów kierunkowych, 25 tabliczek znamionowych, 9 koszy na śmieci,
 • doziarnianie gruntu, wyrównywanie wraz z profilowaniem podłoża na odcinku 1 km.

Nadleśnictwo Józefów:

 • zakup: 2 deszczochronów, altanki, 8 tablic informacyjnych, 19 ławek, 28 koszy na śmieci, 3 stojaków na rowery, słupa kierunkowego,
 • poprawa nawierzchni parkingu (niesortem kamiennym) 760 m2 - Rezerwat "Czartowe Pole",
 • wykonanie ogrodzenia parkingu (z żerdzi na słupkach drewnianych) - 187 mb,
 • wykonanie 10 zestawów stołów z ławkami, schodów drewnianych z tarcicy - 111 mb - rezerwaty "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole",
 • umocnienie nawierzchni ścieżek - 705 mb - ww. rezerwaty,
 • wykonanie pomostów drewnianych antyerozyjnych - 202 mb - ww. rezerwaty,
 • przebudowa ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu "Kościółek" - wykonanie pomostów antyerozyjnych - 130 mb i kamiennej nawierzchni ścieżki o szerokości 1 m - 80 mb,
 • przebudowa nawierzchni parkingu przy rezerwacie "Nad Tanwią" - 760 m2 i wykonanie ogrodzenia z żerdzi - 245 mb,
 • adaptacja stodoły w Hamernii na cele edukacyjno-informacyjne - Pawilon Wystawowy,
 • wykonanie ścieżki edukacyjnej - wyrównanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża - 266 mb - rezerwat "Czartowe Pole".

Nadleśnictwo Zwierzyniec:

 • wykonanie ekspertyz dotyczących sztolni w Senderkach,
 • wykonanie: deszczochronu, tablicy informacyjnej, 4 ławek, 4 koszy na śmieci, 3 słupów kierunkowych, 10 tabliczek znamionowych.

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu:

 • zakup i montaż 5 czujników pyroelektrycznych do monitorowania przepływu turystów.

FolderW ramach projektu przewiduje się wydanie Informatora pn. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego", zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą i planami: Józefowa, Krasnobrodu, Suśca, z krótką charakterystyką gmin oraz Nadleśnictw: Józefów i Zwierzyniec. Każdy z turystów będzie się mógł zaopatrzyć w informator w punktach Informacji Turystycznej ww. gmin i nadleśnictw, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz naszego regionu.

Otwarcie szlaku odbędzie się w czerwcu. Jednym z punktów programu otwarcia,  będzie  rajd rowerowy "Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego", który odbywać się będzie cyklicznie, raz do roku.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, wręcz wyjątkowego, który w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.

 Logo

Inwestycje Gminne