Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Artykuły

Zaproszenie na VII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję VII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Sprawozdanie z realizacji program współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Józefów w 2018 roku.
8. Informacja o przygotowaniu gminy Józefów do sezonu turystycznego w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Józefów i określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy,
  • w sprawie emisji obligacji,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2019.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne