Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 23 października 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwał:    
6.1. w sprawie nadania nazwy  ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.2. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
6.3. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Józefowa uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego,
6.4. zmieniająca uchwałę Nr XV/87/16 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Józefowie przy ul. Kościuszki,
6.5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonych w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt,
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonych w obrębie ewidencyjnym Hamernia,
6.8. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6.10. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk