Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za  I półrocze 2020 r.
7. Podjęcie uchwał:    
7.1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Józefów na rok szkolny 2020/2021,
7.2. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy Józefów,
7.3. w sprawie zmiany uchwały XVII/103/16 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Józefowa uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach  "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży",
7.4. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7.5. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk