Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Krótkiej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwał:    
6.1. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.2. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.3. w sprawie nadania nazwy rondu,
6.4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego,
6.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Hamernia,
6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostkom organizacyjnym Gminy Józefów,
6.7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, na terenie pomnika przyrody źródlisko rzeki Nepryszki,
6.8. w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do Stowarzyszenia Euroregion "Roztocze",
6.9. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6.10. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk